Selecteer een pagina

Staetement

Algemene Voorwaarden

Laatste update: 02-2022

Deze Algemene Voorwaarden beschrijven Onze en Uw rechten en plichten wanneer U gebruik maakt van Onze Diensten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder depotnummer 12/2022. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede opgesteld door DuPho, Dutch Professional Photographers.

Interpretaties en defenities

Interpretatie

De woorden die met een hoofdletter beginnen hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden wordt gedefinieerd.  De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden:

  • Bedrijf (in deze Disclaimer aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar Staetement.
  • U verwijst naar de persoon die toegang heeft tot de Website, of het Bedrijf of een andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot de Website of deze gebruikt, indien van toepassing.
  • Website verwijst naar Staetement, toegankelijk via staetement.nl
  • Aw Auteurswet 1912
  • Fotografische werk fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan
    wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op
    één lijn kunnen worden gesteld.
  • Gebruik verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het Bedrijf en U, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Vergoeding

Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt het Bedrijf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door Uw gewenste gebruik van het werk.

Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door U te worden vergoed.

Factuur en betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Indien het Bedrijf het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, bent U de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

Indien U in verzuim bent of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die het Bedrijf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van U.

Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang U enige uitstaande factuur van het Bedrijf nog niet heeft voldaan.

Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan het Bedrijf te worden medegedeeld. Het Bedrijf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor U zou leiden.

Opdracht

U maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk kenbaar bij het Bedrijf en wel tijdig voor aanvang van de opdracht.

Het Bedrijf voert de opdracht uit naar eigen technisch en creatief inzicht en het Bedrijf spant zich daarbij in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van U als bedoeld in het vorige lid.

De opdracht is te allen tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet zijnde een resultaatsverbintenis.

Wijzigingen in de opdracht door U om welke reden dan ook, komen voor Uw rekening en zullen door het Bedrijf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door U voor akkoord is ondertekend en aan het Bedrijf is geretourneerd.

In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door U op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft het Bedrijf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

Levering

Bestanden worden aangeleverd in het overeengekomen formaat en bestandstype.

Ziekte / overmacht

Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop het Bedrijf geen invloed kan uitoefenen en waardoor het Bedrijf niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.

Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van het Bedrijf, in overleg met U, worden overgenomen door een collega-Fotograaf. Deze wordt aangewezen door het Bedrijf.

Indien het Bedrijf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, is het Bedrijf gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en bent U gehouden deze factuur te voldoen.

Auteursrechten

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij het Bedrijf.

Licenties

Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door U wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door het Bedrijf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van het Bedrijf, hebben bedoeld.

Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het voorgaand genoemde punt (exploitatierecht).

Het is U niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

Tenzij anders overeengekomen, bent U niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

Inbreuk op auteursrecht

Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van het Bedrijf.

Bij inbreuk komt het Bedrijf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door het Bedrijf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

De naam van het Bedrijf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

U neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van het Bedrijf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

Voor iedere inbreuk op de aan het Bedrijf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, bent U een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door het Bedrijf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Aansprakelijkheid en rechten van derden

Het Bedrijf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

Het Bedrijf is jegens U niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van het Bedrijf.

De aansprakelijkheid van het Bedrijf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Indien derden jegens het Bedrijf en/of U een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de U en het Bedrijf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

Faillissement/surseance

Zowel het Bedrijf als U hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van U heeft het Bedrijf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

Rechts- en forumkeuze

Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen het Bedrijf en U, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact opnemen

Als U vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden kunt U contact met Ons opnemen door deze pagina op Onze Website te bezoeken: staetement.nl/contact

Staetement

INFO

Het woord fotografie is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk schrijven met licht. Phōs is licht en graphein is schrijven.

Staetement

MEER DAN FOTO’S

Fotografie incl. fotostyling

maatwerk oplossingen

Persoonlijke aanpak

Klant- en servicegericht

Beschikbaar in het weekend